Kategorie - Dla motocykla
Kategorie - Dla motocyklisty
Menu
Pon. - Pt. 10:00 - 18:00 
Currency:
HomeRegulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.mxlife.pl

Dane sprzedawcy:
F.H.U Mxlife Jacek Rybczyński,
ul. Romana Maya 1,
61-371 Poznań
NIP: 9261598024,
REGON: 080131837

§1. PREAMBUŁA
§2. PODSTAWOWE DEFINICJE
§3. ZAKRES WARUNKÓW
§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§6. REKLAMACJE
§7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
§8. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
§9. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§10. PLIKI COOKIES
§ 11. PLUGIN FACEBOOKA
§ 12. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
§ 13. LINKI ZEWNĘTRZNE
§ 14. NEWSLETTER
§ 15. FORMULARZ KONTAKTOWY
§ 16. FORMULARZ REJESTRACJI
§ 17. WYSZUKIWARKA
§ 18. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
§ 19. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA
§ 20. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 21. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW
§ 22. ZMIANA WARUNKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 23. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
§ 24. PODSTAWA PRAWNA

§ 1. PREAMBUŁA

 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze sklepu internetowego www.mxlife.pl, zwanego dalej “sklep internetowy”. Niniejsze warunki zwane dalej: „Regulamin”.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze sklepu internetowego, zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie zapisy Regulaminu, należy zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego i natychmiast go opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte w sklepie internetowym, należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy określonym w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości sklepu internetowego, obrazów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu sklepu internetowego, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 7. Pytania lub uwagi dotyczące sklepu internetowego można zgłaszać na następujący adres email: info@mxlife.pl

 

§ 2. PODSTAWOWE DEFINICJE

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz umożliwiający rejestrację i utworzenie konta w sklepie internetowym.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Sprzedawcy.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

Sklep internetowy – strona internetowa www.mxlife.pl 

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 94 ze zm.).

Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie zamówienia dotyczącego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących strony internetowej.

Prawo właściwe – Do celów realizacji Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie; Sklep internetowy – narzędzie, o nazwie: www.mxlife.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych.

Warunki – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych zapisów Regulaminu, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta.

Wyszukiwarka – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

 

§ 3. ZAKRES WARUNKÓW

 1. Sprzedawca zapewnia dostęp do zawartości sklepu internetowego, zgodnie z poniższym Regulaminem.
 2. Zawartość i dane publikowane w sklepie internetowym mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Sprzedawca ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych w sklepie internetowym, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Regulamin.

 

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia, za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji, zaś umowa sprzedaży nie została zawarta. W niniejszej sytuacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.  
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres mailowy wskazany podczas złożenia zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, bądź skontaktuje się telefonicznie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 7. Sklep www.mxlife.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka znajduje się w posiadaniu Sprzedawcy. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie jest możliwa zmiana adresu dostawy.
 8. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem, przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku niedoręczenia przesyłki z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę i zwrotu jej do nadawcy, koszt powtórnego nadania zamówionego towaru ponosi ponownie Klient. Na wskazany koszt składa się: koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

 

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przesłane na adres:
 1. a) pisemnie – F.H.U. MxLife Jacek Rybczyński, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
 2. b) drogą elektroniczną – biuro@mxlife.pl, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru zamówienia oraz zwrotem „odstąpienie od umowy”.
 1. Sprzedawca prześle Klientowi będącemu konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku produktów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot produktu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy: F.H.U. MxLife Jacek Rybczyński, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań.
 6. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 9. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi dopóki towar nie zostanie dostarczony z powrotem do Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 11. Koszty zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi Klient.

 

§ 6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: F.H.U. Mxlife Jacek Rybczyński, Romana Maya 1, 61-371 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mxlife.pl.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 4. F.H.U. Mxlife Jacek Rybczyński jako sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta – konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
 • nie posiada właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niekompletnym.
 1. Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili. 
 5. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (charakter istotności bada się w zależności od ustalonego stanu faktycznego oraz przeznaczenia produktu).
 6. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
 • skierowanie spraw do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Sądów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl;
 • skierowanie sprawy do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na rozpatrywanie sporów dotyczących reklamacji w oparciu o procedury określone w § 6 ust. 10 niniejszego regulaminu. Sprzedawca w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku będzie podejmować decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na jego rozpatrzenie w oparciu o procedury określone w § 6 ust. 10 niniejszego regulaminu z jego udziałem.

§ 7.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności w związku z zawartą umową sprzedaży:
 1. a) za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 2. b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr: 50 1140 2004 0000 3002 5957 3306,
 3. c) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Tpay – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.
 2.  Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Tpay.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 8. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach dostępnych na liście dostaw w formularzu zakupu.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej (do wyboru podczas składania zamówienia).
 4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
 •  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. W przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia w obecności kuriera. Bez tego dokumentu reklamacje przesyłki nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

 

§ 9. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy jest obsługiwany przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 3. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
 • treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
 • każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 1. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 2. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 3.  Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej: 
 •  w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
 •  w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 • do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
 • do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Regulaminem;
 • do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
 • do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (Spyware);
 • oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

 

§ 10. PLIKI COOKIES

 1. Sklep internetowy używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie  nazywane: „cookies’) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące w sklepie internetowym, są ustalane przez Sprzedawcy.
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszy sklep internetowy, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 • Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika sklepu internetowego, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 • Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził sklep internetowy, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 • Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca sklep internetowy jest zarejestrowana w  sklepie internetowym;
 • Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania sklepu;
 • Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości sklepu internetowego;
 • Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze sklepu, w celu możliwości ulepszania sklepu i stwierdzenia, które zakresy sklepu internetowego są najbardziej popularne dla Użytkowników.

 

§ 11. PLUGIN FACEBOOKA

 1. Sklep internetowy zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
 3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Sprzedawcy na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
 4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
 5. Facebook nie przekazuje Sprzedawcy informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Sprzedawcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.
 6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

 

§ 12. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Sprzedawca może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np. Instagram, Google+ albo Linkedin).
 2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonach służących do udostępniania informacji na danej platformie.
 3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
 4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Sprzedawcy na serwerze danego portalu społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
 5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Sprzedawca nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in statystyk strony.
 6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony, Sprzedawca posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili Sprzedawcy oraz które, publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom, Sprzedawca może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników.
 7. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13. LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Sprzedawca strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

 

§ 14. NEWSLETTER

 1. Istnieje możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w celu otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych oraz marketingowych, drogą mailową.
 2. Poprzez newsletter, wysłany drogą e-mailową, Sprzedawca informuje Użytkownika o najnowszych ofertach np. nowościach, promocjach czy wyprzedażach. 
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mxlife.pl.

 

§ 15. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Sprzedawcą, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Sprzedawcy.
 2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Sprzedawca będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem lub wysłania ofert.

 

§ 16. FORMULARZ REJESTRACJI

 1. W ramach formularza rejestracji, Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe, aby zarejestrować się jako zidentyfikowany Użytkownik w sklepie internetowym i utworzyć swoje Konto.
 2. Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie sklep internetowy, będzie mógł zalogować się jako zidentyfikowany Użytkownik na swoje Konto.
 3. Po zalogowaniu na Konto, sklep internetowy będzie dysponował danymi osobowymi i kontaktowymi Użytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w późniejszym okresie, które umożliwią sprawniejszy kontakt, przesył danych lub płatność za usługę lub towary, dostępne w sklepie internetowym.
 4. Zarejestrowanie Użytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji

 

§ 17. WYSZUKIWARKA

Użytkownik może wyszukiwać w sklepie internetowym szukanych informacji, wpisując w wyszukiwarce, umieszczonej w sklepie internetowym, hasło, którego szuka. Opcja ta umożliwia Użytkownikowi szybszy filtr informacji, których użytkownik poszukuje, niż zapoznanie się treścią całego sklepu.

 

§ 18. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sklep internetowy oraz jego treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Sprzedawcy, pojawiające się w sklepie internetowym (zwane łącznie: „Znakami ), stanowią znaki towarowe Sprzedawcy.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Sprzedawcy, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

 

§ 19. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Sprzedawca szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji jak również sytuacji, w których Sprzedawca może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

§ 20. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sklep internetowy nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 2. Pomimo podejmowania przez Sprzedawcę największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności sklepu internetowego, mogą pojawić się niezamierzone przez Sprzedawcę błędy, które. Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Sprzedawcy.
 3. Użytkownik korzysta ze sklepu internetowego na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 4. Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone w sklepie internetowym, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli sklep internetowy jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępny.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane w sklepie internetowym, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą sklepu internetowego.
 7. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności min. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

 

§ 21. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Regulamin stanowi kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą, dotyczącą korzystania ze sklepu internetowego, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych postanowień Regulaminu.

 

§ 22. ZMIANA WARUNKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając jego zaktualizowaną wersję w sklepu internetowym, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Regulaminu, o czym Sprzedawca poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Regulaminu do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej,

 

§ 23. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.

 

§ 24. PODSTAWA PRAWNA

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare