Regulamin sklepu internetowego www.mxlife.pl


Informacje ogólne:
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.mxlife.pl (zwanego dalej Sklepem), a a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
3. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
4. Osoba, która zamierza korzystać ze sklepu internetowego www.mxlife.pl po raz pierwszy musi zarejestrować się wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Sklepu.
5. Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia i kontaktu z klientem.
6. Firma F.H.U. MxLife Jacek Rybczyński jako właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
7. Zgodnie z w/w ustawą zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia podania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Słowniczek:
1. Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Informacje podstawowe:
1. Administratorem sklepu jest Jacek Rybczyński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MxLife Jacek Rybczyński z siedzibą w Gubinie przy ul. Ceglanej 1A.
2. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

Płatności:
1. Dostępnymi sposobami zapłaty są pobranie przy dostawie przesyłki lub przedpłata na rachunek bankowy za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.
2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

Realizacja zamówienia:
1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupującego ceny sprzedaży towaru.
2. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z winy Użytkownika, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Użytkownika błędnych danych dotyczących adresu, na który przesyłka ma zostać doręczona, administrator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika wynikającymi z tego tytułu kosztami.
3. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.
4. Wszelkie prawa i ryzyka związane z towarem przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru doręczycielowi.
5. Jeśli towar występuje w magazynie zamówienie jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
6. Użytkownik może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 696 424 491 lub 531 142 446. Użytkownik nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. 7. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem prosimy o podawanie kontaktowego nr telefonu.
8. Do każdego zamówienia według życzenia Użytkownika zgłoszonego przy składaniu zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dowód sprzedaży wysyłane jest wraz z przesyłką.
9. Na terenie kraju przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
10. Zakupiony towar wysyłamy za pośrednictwem kuriera DHL (od poniedziałku do piątku).
11. W celu skalkulowani kosztów dostawy należy się posłużyć cennikiem kuriera DHL: 12. Zamawiany towar będzie dostarczony pod adres podany w formularzu rejestracji.

Zwroty towaru:
1. Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym.
2. Klient może zwrócić towar w/w ustawy bez podania przyczyny zwrotu (jeśli towar nie spełnił jego oczekiwań). W takim przypadku koszt transportu pokrywa Klient.
3. Zwracany towar należy odesłać wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub ksero faktury.
4. Zwrot możliwy jest tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Jednocześnie towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
5. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.
6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
7. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

Reklamacje towaru:
1. Jeśli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady techniczne powinien odesłać go na adres: MxLife Rybczyński Jacek, ul. Ceglana 1A. 66-620 Gubin
2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub ksero faktury oraz opis reklamowanej cechy produktu.
4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
5. Reklamacji nie podlegają:

Postanowienia końcowe:
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.mxlife.pl.
2. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu. W tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.
3. W przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.
4. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności i ważności pozostałych.
5. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
6. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.